Skip to content

สินค้า OTOP 5 ดาว

คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ชุมชม บุคคลทั่วไป ใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้

มผช.

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ผู้รับรอง คือ สมอ. เพื่อให้สินค้าเป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

Bangkok Brand

สุดยอดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร เป็นตราที่ใช้รับรองมาตรฐานและคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร