Skip to content

หมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

“เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)” เป็นเครื่องหมายที่รับรองโดย คือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นข้อกําหนดด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคล้องกับนโยบาย OTOP