Skip to content

Bangkok Brand สุดยอดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร

Bangkok Brand
ตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย “ บางกอกแบรนด์ (Bangkok Brand)” เป็นตราที่ใช้รับรองมาตรฐานและคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างภาพลักษณ์และหลักประกันความน่าเชื่อถือให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ อันจะทำให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้า ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

เงื่อนไขสำคัญของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดสรรให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร และรับมอบตราสัญลักษณ์เครื่องหมาย ”บางกอกแบรนด์ (Bangkok Brand)” จะต้องมีฐานการผลิตอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และต้องมีเอกสารรับรองว่าได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดหรือผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน